menu

Algemene voorwaarden

Bedrijfsnaam: Jennie from the Blog 
Adres: Nieuwe Binnenweg 75C, 3014 GE Rotterdam
E-mailadres: contact@jenniefromtheblog.com 
KvK-nummer: 57823111

DEEL 1 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Werkdag: maandag tot en met vrijdag;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

DEEL 2 - DEFINITIES

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van en/of met Maja magazine.
2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de Consument te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.
3. Bij aankoop gaat de Consument ermee akkoord dat op alle inhoud van de magazines auteursrecht rust. Teksten, foto’s, prints en illustraties mogen niet verveelvoudigd, gekopieerd, of waar dan ook opnieuw gepubliceerd worden. Hiervoor dient schriftelijk toestemming gevraagd te worden via contact@jenniefromtheblog.com.
4. Een bestelling wordt behandeld zodra de betaling voltooid is door de Consument.
5. Alle aanbiedingen en/of offertes van Maja magazine zijn vrijblijvend, tenzij door Maja magazine uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
6. Aanbiedingen en/of offertes van Maja magazine gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7. Maja magazine behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in aanbiedingen en/of offertes te herstellen. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
8. Eventueel aansluitend door of namens Maja magazine gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door Maja magazine.
9. Maja magazine heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 10. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
10. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
11. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
12. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
13. De consument gaat ermee akkoord dat het doorsturen van digitale bestanden (de e-mails, de links in de e-mails en de bestanden zelf) niet is toegestaan en dat hierop gecontroleerd wordt.

DEEL 3 - ALGEMEEN

1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op (online) tijdschriften.
2. Bij de aankoop van overige producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies. Wanneer sprake is van fraude behoudt Maja magazine het recht een retourzending in zijn geheel te weigeren en terug te sturen op kosten van de ondernemer.
4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een e-mail aan contact@jenniefromtheblog.com. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

DEEL 4 - HERROEPINGSRECHT

1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij digitale producten zijn verzendings- of afleveringskosten niet van toepassing.
3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk– en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

DEEL 5 - PRIJZEN

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

DEEL 6 - HET AANBOD

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product, terugbetalen.
3. Bij terugbetaling wordt gebruik gemaakt van de betaalmethode die de Consument tijdens de aankoop gekozen heeft.

DEEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 werkdagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 10 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

DEEL 8 - LEVERING EN UITVOERING

1. Klachten kunnen worden ingezonden via contact@jenniefromtheblog.com.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. 

DEEL 9 - KLACHTENREGELING

© 2019 Jennie from the Blog